Świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. usługa OGNIVO jest wykorzystywana do szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy uczestnikami systemów rozli-czeniowych prowadzonych przez KIR S.A. oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Pocztą Polską, Urzędami Skarbowymi i w pewnym ograniczonym zakresie komornikami sądowymi. Usługa pozwala na znaczne usprawnienie realizowanego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i rekla-macji, jak również – poprzez wdrożenie kolejnych modułów – na usprawnienie wymiany informacji po-między uczestnikami OGNIVO. Obecnie Izba udostępnia następujące moduły:

  • moduł reklamacji i zapytań polegający na elektronicznej wymianie zapytań i reklamacji doty-czących rozliczeń międzybankowych pomiędzy bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR S.A. Za-pytania są przesyłane na podstawie dedykowanych elektronicznych formularzy zgłoszeń, w których przekazywane są stosowne informacje oraz przyczyny reklamacji,
  • moduł do obsługi reklamacji invoobill polegający na elektronicznej wymianie reklamacji między bankami, korzystającymi z usługi invoobill a Biurem Obsługi Klienta KIR S.A.,
  • moduł monitoringu sald pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach działania systemów rozliczeniowych KIR S.A. Aktualizacja stanu rozliczeń banku następuje po każdej zmianie po-zycji salda,
  • moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty obsługuje procesy związane z przyjęciem lub od-rzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty,
  • moduł awaryjnego kopiowania plików BIF (pliki rozliczeniowe) umożliwia eksport/import plików BIF do/z bramki FTP w przypadku kłopotów i niedostępności podstawowego łącza transmisji danych,
  • moduł do obsługi przenoszenia rachunków/usług płatniczych umożliwia bankom terminowe, sprawne i bezpieczne przenoszenie rachunków bankowych, w tym wymianę informacji pomię-dzy dotychczasowym a nowym bankiem, zapewniając jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Moduł działa zgodnie z rekomendacjami Związku Banków Polskich,
  • moduł Informacja o saldach wyprzedzających, który został uruchomiony w lutym 2012 roku i polega na udostępnianiu bankom poprzez OGNIVO szczegółowych danych (tzw. analitycz-nych) o wybranych transakcjach jeszcze przed dokonaniem rozrachunku. Dzięki temu, klient banku może być poinformowany, jeszcze przed zakończeniem sesji, o środkach (wraz z deta-lami transakcji), które wpłyną na jego rachunek bankowy.

OGNIVO a postępowanie i analiza
Sprawniejsze postępowania prokuratorskie dzięki szybszemu dostępowi do informacji z banków
Materiały z konferencji prasowej 2013-06-05
Artykuł o Systemie OGNIVO na stronie bs.net.pl
Stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie dotyczące wątpliwości banków związanych z funkcjonowaniem aplikacji OGNIVO.